12 ނޮވެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޒާހިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކާ ގުޅިގެން

14 Nov, 2019